Vedtekter

§1  Formål
Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter, grunneiere og andre aktuelle interessepartnere, og å etablere et best mulig samarbeid med disse. Foreningen skal arbeide for en utvikling av området i pakt med områdets kulturelle og historiske bakgrunn, og fremme samhold og godt naboskap hytteeierne i mellom. Foreningen tar Rauma kommune sin visjon om ”Verdens beste kommune for naturglade mennesker” til etterretning i sitt arbeid.

§2 Medlemskap
Rett til medlemskap har alle med bygslet tomt for fritidseiendommer i hyttefelt på Bøstølen og Svartrøsta Grunneigarlag sin eiendom. Medlemskap er frivillig. Ved foreningsmøter har hver hytte/tomt som har betalt medlemskontigent rett til en stemme. Stemmeberettiget kan stemme med skriftlig fullmakt fra inntil 2 andre medlemmer.

§3 Styret 
Styret består av 5 medlemmer, som velges av Årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 andre styremedlemmer er til stede. Kasserer fungerer som nestleder. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styret skal forestå foreningens arbeid mellom årsmøtene i henhold til de rammer årsmøtet og vedtektene gir. Styret kan ikke forplikte medlemmene ut over den på årsmøtet vedtatte årskontingent. Styret skal føre protokoll. Styret kaller inn til årsmøte.

§4 Årsmøtet
Foreningens høyeste bestemmende organ er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes i løpet av juni. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel. Stemmeberettiget og valgbar på Årsmøtet er alle medlemmer som har betalt kontingent. Forslag til saker som ønskes behandlet på  Årsmøtet må fremlegges skriftlig til styret innen 1.mai. Årsmøtet velger foreningens styre, som består av styreleder, kasserer og 3 styremedlemmer. Valg av leder og kasserer skal ikke foregå samme år, dvs. at leder og 1 styremedlem velges det ene året, og kasserer og 2 styremedlemmer det følgende år. Årsmøtet velger 1 revisor og 2 vararepresentanter, samt en valgkommitè på 2 personer hvor det velges ett medlem hvert år. Valgbar er tomtefester eller den han gir fullmakt til å representere.
For tomter/hytter som har mer enn en eier (privat sameie) vil alle eierne være valgbar, men de kan ikke inneha tillitsverv beskrevet i punkt a-f samtidig.

Årsmøtet skal behandle

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap og budsjett for neste år.
 3. Medlemskontingent etterfølgende år
 4. Valg
  1. Styreleder- 2 års funksjonstid
  2. Kasserer/nestleder – 2 års funksjonstid.
  3. Styremedlemmer – 2 års funksjonstid.
  4. Vararepresentanter 1 års funksjonstid
  5. Revisorer- 2 års funksjonstid
  6. Valgkommitè 2 års funksjonstid
 5. Behandling av innkomne saker som er oppgitt på innkallingen.

§5  Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styret finner det nødvendig, eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Innkallingen skal inneholde sakliste og orientering om saker som skal behandles.

§6  Vedtektsendringer
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av  avgitte stemmer på årsmøtet. Minst halvparten av medlemmene må være fremmøtt. Fullmakt er å regne som fremmøtt. Ved lavere frammøte, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Vedtak kan da gjøres med 2/3 flertall av de fremmøtte. Oppløsning av foreningen skjer på samme måte.

§7 Oppløsning
Ved oppløsning av foreningen skal eventuelle midler nyttes til trivsels- og miljøforbedringer for hytteeierne.