Webkamera


Hersla, mot Middagstinden – 28.11 16:16


Hersla, mot Nonstinden – 28.11 16:14


Hersla, bilvegen – 28.11 16:14


Hersla, parkering – 28.11 16:16


Hersla, skisporet – 28.11 16:14